Zapoznaj się z zasadami, według których pracujemy:

 1. Zlecenie druku powinno mieć każdorazowo formę pisemną (e-mail wysłany na wyceny@wydrukcyfrowy.com.pl), z wyszczególnieniem 
  • formatu pracy,
  • nakładu,
  • kolorystyki,
  • papieru,
  • innych elementów mających wpływ na proces produkcji,
  • danych Zamawiającego do wystawienia faktury VAT.
 2. Podawane terminy druku dotyczą dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Składając zlecenie, Klient akceptuje koszty druku oraz przesyłki i zobowiązuje się je pokryć.
 4. Standardową formą płatności jest płatność „z góry” przelewem na podstawie faktury proforma.
 5. Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty odebrania nakładu w formie pisemnej (e-mail wysłany na wyceny@wydrukcyfrowy.com.pl). Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrócenie 100% reklamowanego nakładu. W przypadku uznania reklamacji Klient otrzyma propozycję poprawienia wadliwego wyrobu bądź zwrotu kwoty zapłaconej za druk.
 6. Reklamacja w zakresie kolorystyki dostarczonego nakładu będzie rozpatrzona jedynie wtedy, gdy przed zleceniem druku został wykonany i zaakceptowany przez Klienta certyfikowany proof kolorystyczny, bądź gdy kolorystyka nakładu w rażący sposób odbiega od norm przyjętych dla danej technologii druku.
 7. Przedmiotem umowy między Operatorem Serwisu a Zamawiającym jest wykonanie usługi druku na szczególne zamówienie Zamawiającego, w związku z czym Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zob. pkt 3 wyjaśnienia na stronie www UOKiK)
 8. W przypadku zlecania tego samego druku w odrębnych zleceniach, mogą wystąpić różnice kolorystyczne pomiędzy partiami wynikające z technologii druku. Różnice te nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy (ortograficzne, literówki itp.) w drukowanych pracach. Obowiązkiem Zamawiającego jest staranne sprawdzenie pracy przed zleceniem druku, w szczególności dotyczy to numerów telefonów i adresów na wizytówkach.
 10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach wynikające z pracy firm kurierskich.
 11. Odpowiedzialność Operatora Serwisu za ewentualne szkody (straty i utracone korzyści) wyrządzone Klientowi poprzez nienależyte lub nieterminowe wykonanie usługi ograniczona jest do wysokości zapłaconego wynagrodzenia za daną usługę.
 12. W przypadku zlecenia Operatorowi Serwisu wykonania projektu graficznego druku/publikacji, Zamawiający otrzymuje jako efekt prac produkcyjny plik drukarski PDF. Operator Serwisu w ramach wynagrodzenia za projekt nie udostępnia plików otwartych (edytowalnych) ani nie udostępnia fontów (czcionek) czy też elementów projektu, takich jak zdjęcia czy grafiki, których zgodnie z zapisami odpowiednich licencji nie ma prawa rozpowszechniać.
 13. Ceny przedstawione na stronie www.WydrukCyfrowy.com.pl mają charakter informacyjny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 14. Kalkulacje kosztów druku ważne są przez 5 dni roboczych od daty sporządzenia. Warunkiem złożenia zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie aktualnych kosztów druku. Konieczność potwierdzenia aktualnych kosztów druku dotyczy także zleceń, których wyceny znajdują się na stronach serwisu WydrukCyfrowy.com.pl
 15. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika Operatora Serwisu.
 16. Operatorem Serwisu www.WydrukCyfrowy.com.pl jest CRS Jacek Gruszczyński, ul. Murarska 3c/8, 31-311 Kraków